Welkom!

Op de website van Dagactiviteitencentrum De Baander

Ieder kind heeft recht op onderwijs…ieder kind zou naar school moeten gaan…en toch is dit niet bij ieder kind het geval en zijn er nog teveel kinderen die ‘thuis zitten’. 
Bij ons Dag Activiteiten Centrum (DAC) bieden wij opvang en behandeling voor hen. Samen met ouders, scholen, leerplicht en overige betrokkenen maken we, na een observatieperiode, een integraal plan om (gedeeltelijke) terugkeer naar school te bevorderen. We werken aan concrete doelen door het bieden van zinvolle en betekenisvolle activiteiten in een veilige, kleinschalige setting.

Op het DAC zijn er veel mogelijkheden tot activiteiten, zowel in een groep als 1 op 1. We hebben de beschikking over een creatieve ruimte, een sportruimte, een computerlokaal, een keuken en uiteraard een grote algemene ruimte.

We werken met een duidelijk dagprogramma op maat wat je samen met je persoonlijk begeleider opstelt.

Je kunt de hele week komen maar ook een aantal dagdelen behoort tot de mogelijkheden.

Uitgangspunt is altijd dat we samen met alle betrokkenen proberen om een zo spoedig mogelijke terugkeer naar het onderwijs te bevorderen.

Plaatsing bij ons DAC kan gecombineerd worden met diagnostiek, behandeling of psycho motorische therapie.

Aanmelden

Heeft u als ouders en/of (gezins)voogd van een jongere belangstelling voor een woonplek?

Meer informatie over aanmelden of beschikbare plaatsen vindt u hier

Zorg op maat

Binnen de Baander zijn er 2 trajecten mogelijk. Bij beide trajecten vindt er regelmatig integraal overleg plaats, met duidelijke rol voor jongeren en zijn systeem, om goede afstemming te hebben over de te volgen route, welke interventies ingezet kunnen worden en om goed te volgen hoe het proces verloopt.

Voordat de trajecten starten zal gekeken worden welke partnerorganisaties tevens betrokken zijn bij de jongere en zijn gezin en zal er een startoverleg plaatsvinden waarin geïnventariseerd wordt welke expertise er al binnen de samenwerking aanwezig is en wat er eventueel nog toegevoegd moet worden ( dit kan ook nog gaandeweg het proces gebeuren) Er worden afspraken gemaakt over de intensiteit en frequentie van ieders bijdrage en er wordt een regiehouder aangewezen die de ‘spin in het web’ is en de coördinatie voert.

Traject A Kortdurende Interventie

Dit traject is voor kinderen die dreigen uit te vallen op school of net uitgevallen zijn binnen het onderwijs en waar behoefte is aan gedegen diagnostiek en observatie om op deze manier handvatten te creëren voor school en thuis om meer problemen te voorkomen. Deze periode duurt 6 weken tot maximaal 3 maanden en het kind komt in deze periode maximaal 9 dagdelen per week naar het DAC.

Dit traject bestaat uit verschillende onderdelen:

  1. Het bieden van zinvolle, betekenisvolle en educatieve dagactiviteiten.
  2. Het bieden van veiligheid en structuur om zo goed mogelijk te kunnen functioneren.
  3. Er is nauw contact met school om te zorgen dat er geen leerachterstanden ontstaan. De invulling van het onderwijs wordt in overleg met de school vorm gegeven.
  4. Diagnostiek: Kind- en gezinsgerichte, handelingsgerichte diagnostiek
  5. Daarnaast kan de ondersteuning bestaan uit verschillende aanvullende bouwstenen zoals:

a. Ouder/gezinsbegeleiding voor versterken opvoedvaardigheden en positieve interactie ouder-kind.

b. Mediationgesprekken tussen ouders en school om verstoorde relatie te herstellen.

c. Ouder begeleiding mbt de invloed uit het verleden op (disfunctionele) denkpatronen in het heden.

d. Psycho Motorische Therapie (mbt zelfbeeld, lichaamsbewustzijn, identiteitsvorming, sociale vaardigheden, emotieregulatie: eventueel ook ouder-kind pmt).

e. Psycho-educatie met betrekking tot inzicht in eigen gedrag en de invloed op de ander.

Aan het eind van dit traject is er een duidelijk plan met concrete adviezen om terug te kunnen keren naar school. De Baander zal hierin, indien nodig, een overbrugging maken met ambulante (gezins)behandeling voor thuis en ambulante begeleiding voor school.

Traject B Structurele Interventie

Deze interventie heeft een langduriger karakter en is voor kinderen en jongeren die absoluut of langdurig verzuim hebben (langer dan 3 maanden) en niet meer (geheel) kunnen deelnemen aan het onderwijs als gevolg van gedragsproblemen en is een vervolg op traject A. Kinderen kunnen meerdere dagdelen naar het DAC komen. Een combinatie van school en DAC is gewenst. Het kind blijft ingeschreven staan bij een school.

Dit traject bestaat uit verschillende onderdelen:

  1. Het bieden van zinvolle, betekenisvolle en educatieve dagactiviteiten.
  2. Het bieden van veiligheid en structuur om zo goed mogelijk te kunnen functioneren.
  3. Indien nodig kan screenende- en testdiagnostiek afgenomen worden. Dit doen we door middel van vragenlijsten, gezins- en ontwikkelingsdiagnostiek en intelligentie onderzoeken
  4. Het bieden van begeleiding en behandeling met betrekking tot vergroten van schoolse vaardigheden, sociale vaardigheden en praktische vaardigheden. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit; emotieregulatie training, psycho-educatie, ouder/gezinsbegeleiding voor versterken opvoedvaardigheden en positieve ouder-kind interactie. Maar ook enkelvoudige traumatherapie d.m.v. EMDR of psycho motorische therapie
  5. Er is nauw contact met school om te zorgen dat er zo min mogelijk leerachterstanden ontstaan waardoor terugkeer naar onderwijs in een later stadium altijd mogelijk is. De invulling van het onderwijs gaat in overleg en samenwerking met de school.

Onze Speerpunten

Dit is wat wij bieden

Veilig & Vertrouwd

Bij de Baander vinden we het erg belangrijk dat het veilig is voor een kind en vertrouwd. Daarom werken we met kleine teams van medewerkers die er vaak zijn zodat de kinderen en jongeren elke dag vertrouwde gezichten zien.

Lees meer

Daarnaast is veiligheid heel belangrijk en is er een duidelijk veiligheidsbeleid waarvan ook de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling een onderdeel is.

Daarnaast werken we uiteraard volgens de richtlijnen jeugdhulp.

De Baander werkt aan een continue verbeterproces van hun zorgverlening en zijn daarvoor gecertificeerd volgens de ISO 9001 norm. Dit is een internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagement waarmee we laten zien dat de kwaliteit van onze processen op orde is en dat we belang hechten aan het voortdurend evalueren en bijstellen van deze processen.

Eigen Kracht

Wij werken van uit de methode ‘Oplossingsgericht Werken’

Oplossingsgericht werken is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt.

Lees meer

De hulpverlener onderzoekt samen met de cliënt zijn gewenste toekomst en welke hulpbronnen de cliënt en zijn sociale netwerk in huis heeft om problemen aan te pakken en de gewenste situatie te bereiken. Oplossingsgerichte hulpverlening is een systeemgerichte en doelgerichte methodiek.

Wat betekend dit voor de jongeren die naar het DAC komen?

Het uitgangspunt is de gewenste situatie van en voor het kind.

We gaan samen zoeken naar kleine, haalbare stappen die genomen kunnen worden om die situatie te bereiken. We zoeken naar oplossingen die het kind zelf of zijn sociale omgeving al in huis heeft of kan uitbreiden. We gaan er vanuit dat de oplossing het resultaat zijn van de persoonlijk of sociale middelen die er al zijn.

Het kind krijgt zo meer invloed en regie op zijn eigen leven.

We gaan uit van de kracht en de mogelijkheden die het kind al heeft. De focus ligt op wat al goed gaat en minder op wat er niet goed gaat. Het is dus een hele positieve benadering.

Kind Centraal

Aansluitend bij onze basismethode “Oplossings gericht werken” zal bij alles wat we doen het kind of de jongere expliciet betrokken zijn. We praten niet over maar met het kind. Uiteraard binnen de grenzen van wat een kind aankan.

Lees meer

Maar het is voor ons belangrijk dat het kind actief betrokken is bij zijn eigen proces.

Daarnaast maakt het kind ook altijd deel uit van een systeem. We werken daarom ook altijd in nauw contact met de ouders. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat hoe meer ouders betrokken zijn bij hun kind, hoe beter ook de resultaten zullen zijn. Dit is de basis van onze cliënt gerichte zorg.

Ieder kind is waardevol en uniek

De Baander wil een bijdrage leveren aan de landelijke ambitie dat geen enkel kind of jongere langer dan drie maanden thuis zit en zo spoedig mogelijk weer naar school gaat waardoor zijn kansen op een goede ontwikkeling vergroten. Dit zien wij als een gezamenlijke opdracht van zowel onderwijs als zorg.

Contact

Stel ons uw vragen

Wilt u meer informatie, heeft u vragen over een aanmelding of bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor uw kind? Wij beantwoorden graag al uw vragen.